nákupní košík

položek: 0
cena: 0 Kč

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej v internetovém obchodě VADURA.CZ


(dále jen "podmínky")

Elektroprivat Vaďura s.r.o.
se sídlem Lazecká 73, Olomouc, 779 00
IČ: 28639499

Všeobecné obchodní podmínky
Elektroprivat Vaďura s.r.o.
se sídlem Lazecká 73, Olomouc, 779 00
IČ: 28639499, DIČ: CZ28639499
Spisová značka: : C 44925 vedená u Krajského soudu v Ostravě


1. Obchodní podmínky a smluvní strany
Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím při nákupu prostřednictvím internetových stránek www.vadura.cz. Provozovatelem internetových stránek a prodávajícím je Elektroprivat Vaďura s.r.o.
Kupujícím může být buď spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je v souladu s § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností Elektroprivat Vaďura s.r.o. nebo s ní jinak jedná.
Podnikatelem dle § 420 občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2. Smlouva
Kupující si zboží vybere v internetovém obchodě.
Při objednání vyplní kupující objednávkový formulář, kde uvede, zda nakupuje jako spotřebitel (vyplní jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail) nebo jako podnikatel (vyplní název firmy, adresu, IČO, DIČ). Vybere způsob platby a dodávky zboží.
Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo zkontrolovat a měnit veškeré údaje uvedené v objednávce za účelem zjištění a opravy chyb vzniklých při zadávání objednávky.
Po odeslání objednávky kupující obratem obdrží potvrzení přijetí objednávky
Objednávku může kupující zrušit nejpozději jeden den před expedicí zboží ze skladu, na tel. čísle +420 775 770 222 nebo na e-mailu elektroprivat@centrum.cz
Má se za to, že návrh dodat zboží za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit (§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku). To znamená, že v případě vyprodání zásob zboží nabízeného ze strany prodávajícího nedojde odesláním objednávky ze strany kupujícího k uzavření smlouvy s prodávajícím a prodávající není povinen kupujícímu objednané zboží dodat. O této situaci prodávající kupujícího bezodkladně informuje a navrhne mu náhradní řešení.
Objednávka kupujícího je jako uzavřená kupní smlouva uložena u prodávajícího a kromě prodávajícího není přístupná jiným subjektům. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou popsány v těchto obchodních podmínkách a na internetových stránkách www.vadura.cz.
Prodávající odmítá jakékoli dodatky či odchylky uvedené v přijetí nabídky, tj. zejména jakékoli dodatky či odchylky oproti nabídce zveřejněné prodávajícím v internetovém katalogu uvedené v objednávce odeslané kupujícím.

3. Cena
Cena výrobku vždy odpovídá ceně, která je uvedena v internetovém katalogu v době objednání výrobku.
Ceny uvedené v internetovém katalogu jsou uváděny včetně DPH a všech daní a poplatků. Do ceny je již zahrnut i poplatek za likvidaci elektroodpadu. Uvedené ceny však nezahrnují náklady na dopravu, případně dobírečné, které se liší v závislosti na způsobu dopravy a platby zvoleném kupujícím.
Náklady na prostředky komunikace na dálku (náklady internetového připojení či náklady na telefonické hovory) si hradí kupující sám.

4. Způsob platby
Způsob úhrady zboží je možný na prodejně Elektro Vaďura v hotovosti nebo platební kartou. Dále je možno zboží uhradit při převzetí zboží (na dobírku) nebo platbou předem na účet prodávajícího. Číslo účtu je 19-872090277/0100, vedený u Komerční banka a.s.
Pokud se zákazník rozhodne pro platbu na účet, je povinen zaplatit cenu zboží na účet prodávajícího nejpozději do 5 dnů od odeslání objednávky. Po tuto dobu mu bude také zboží rezervováno. V případě, že kupující nezaplatí cenu zboží v uvedené lhůtě, má se za to, že o zboží již nemá zájem a uplynutím 5 dnů od odeslání objednávky ruší objednávku.
Pokud se kupující rozhodne pro platbu převodem na účet, bude ho prodávající o odeslání zboží informovat pomocí e-mailu a SMS.

5. Způsob dodání
Dodávka do domu u menších zásilek probíhá ve všední dny v době od 8:00 do 17:00 hodin s možností uložení a vyzvednutí na dodací poště, nebo nejbližším depu dopravce. Rozměrné a těžké zásilky jsou doručovány v časech mezi 8.00 - 18:00 hodin.
Kupující bude den předem informován e-mailem a SMS o doručení zboží, dozví se také hodinový interval, ve kterém má kurýra očekávat
Ceny a další podrobnosti ohledně dopravy jsou obvykle sdělovány kupujícímu před potvrzením objednávky ze strany kupujícího v okamžiku vložení příslušného zboží do košíku.

6. Osobní odběr
Kupující se může rozhodnout pro osobní odběr části sortimentu za internetové ceny v kamenné prodejně. Aby to bylo možné, musí být na internetových stránkách vybrané zboží ve zvolené prodejně dostupné. V takovém případě je povinen kupující zboží vyzvednout a zaplatit na příslušné prodejně nejpozději do dvou dnů od odeslání objednávky a po tuto dobu prodávající rezervuje zboží za cenu uvedenou v okamžiku potvrzení objednávky na internetových stránkách ve vybrané prodejně Elektro Vaďura.
V případě, že kupující zboží nevyzvedne a nezaplatí ve lhůtě dvou dnů od odeslání objednávky, má se za to, že o zboží již nemá zájem a uplynutím dvou dnů od odeslání objednávky objednávku ruší.
Platbu při převzetí zboží na prodejně je možno provést hotově, platební kartou, dárkovými poukázkami Electro Vaďura, poukázkami Sodexo (Dárkový Pass), Edenred (Ticket Compliments dárkový). V případě platby za zboží  dárkovými poukázkami Vám bude při vrácení zboží částka vyplacena zpět v poukázkách.

7. Převzetí zboží kupujícím
Při převzetí zboží kupující standardně přebírá a překontroluje neporušenost obalu.
Jakékoliv zjištěné závady zapíše kupující do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti zboží kupující zásilku nepřevezme.
Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nemusí být brán zřetel.
Zjistil-li příjemce, že je jeho balíček poškozený až po odjezdu kurýra, do 2 dnů od přijetí balíčku je povinen požádat o jeho vyplnění prodávajícího.

8. Doklady
Faktura (daňový doklad) Vám dorazí elektronicky emailem po převzetí zboží.  Slouží zároveň jako dodací list, doklad o zaplacení zboží a nahrazuje i záruční list. Pokud Vám email nedorazí do druhého dne, kontaktujte prosím naše zákaznické centrum.

9. Práva z vad a záruční podmínky
Práva vznikající kupujícímu z vadného plnění a záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou (zejména § 2165 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník) a platným Reklamačním řádem společnosti Electro World s.r.o., jehož text je dostupný mimo jiné na www.vadura.cz.

10. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má kupující – spotřebitel (ne však kupující - podnikatel) právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Oznámení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel doručit e-mailem na elektroprivat@centrum.cz, telefonicky na 775 770 222 nebo na libovolné prodejně Elektro Vaďura.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na vlastní náklady.
Zakoupené zboží může spotřebitel zaslat nebo předat buď do kterékoliv provozovny Elektro Vaďura nebo na adresu, kterou mu sdělí prodávající po obdržení oznámení o odstoupení. Zboží odeslané prodávajícímu na dobírku nebude prodávajícím převzato. Vrácený výrobek by měl být ve stavu, v jakém byl při převzetí spotřebitelem, a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody), příslušenství a obalu.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že spotřebitel zvolil způsob dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
V případě, že hodnota zboží bude snížena ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn započíst své právo na náhradu za snížení hodnoty vraceného zboží, na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.
Pokud jsou se zakoupeným zbožím poskytovány prodávajícím dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ):
- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holicí strojky, epilátory apod.),
- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
- o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
- o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
- o uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto informuje kupujícího, že v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud není dodáván na hmotném nosiči, spotřebitel nemá právo na odstoupení od takové smlouvy

11. Odstoupení od smlouvy prodávajícím
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží nebo nezaplacení ceny zboží ze strany kupujícího. O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení. Abychom uspokojili co nejvíce zákazníků a zamezili spekulativním nákupům, vyhrazujeme si právo omezit počet kusů stejného produktu prodaných jedné osobě nebo firmě.
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím rovněž v případě zjevné chyby v ceně zboží (čímž se rozumí zejména situace, je-li cena objednaného zboží nižší o více než 30 %, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé) a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

12. Osobní údaje
S uvedenými osobními údaji kupujícího bude prodávající nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby jeho údaje, které vyplnil, byly využity prodávajícím za účelem nabízení služeb a produktů prodávajícího. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě, vyjma zpracovatele, kterého prodávající pověří zpracováním údajů. Údaje nezbytné pro řádné doručení zboží, předá prodávající smluvnímu dopravci (jméno, dodací adresa, telefon). Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat, a to na adrese elektroprivat@centrum.cz.

13. Zpětný odběr elektroodpadu
Elektro Vaďura provádí zpětný odběr elektroodpadu od svých zákazníků ve všech provozovnách. Pokud má kupující zájem o pomoc při odvezení starého elektrospotřebiče z místa bydliště na nejbližší místo zpětného odběru nebo odděleného odběru, vybere tuto možnost při objednávce zboží. Spotřebiče je možné bezplatně odevzdat také v tzv. sběrném dvoře, který je nejblíže bydlišti kupujícího.

14. Potvrzení souhlasu s VOP a reklamačním řádem
Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetového obchodu potvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem společnosti Elektro Vaďura s.r.o.

15. Další práva a povinnosti smluvních stran
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz."Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

Elektroprivat Vaďura s.r.o. – vázaný zástupce

Společnost Elektroprivat Vaďura s.r.o. je registrována jako zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru. Bude Českou národní bankou zapsána  do registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.
Společnost Elektroprivat Vaďura s.r.o. zastupuje poskytovatele – společnost ESSOX s.r.o., která je registrovaným poskytovatelem spotřebitelských úvěrů.


Kontaktní údaje zprostředkovatele:
Elektroprivat Vaďura s.r.o.
Lazecká 73
77900 Olomouc
Tel: 775770222
Email: elektroprivat@centrum.cz

Kontaktní údaje poskytovatele:
ESSOX s. r. o.
Senovážné náměstí 231/7
370 21 České Budějovice
Tel: +420 389 010 422
Email: zakaznickyservis@essox.cz

Společnost Elektroprivat Vaďura s.r.o. informuje své klienty, že neposkytuje radu podle § 85 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.
Je zakázáno podmiňovat uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřením smlouvy o doplňkové službě jako je pojištění apod., pokud není umožněno uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru bez uzavření smlouvy o doplňkové službě.

Spotřebitel nehradí zprostředkovateli žádnou odměnu.

Řešení stížností
Prioritou společnosti Elektroprivat Vaďura s.r.o. je poskytovat našim klientům kvalitní produkty a služby na profesionální úrovni.
Pokud však i přesto nastane situace, kdy nejste spokojeni s nabízenými úvěrovými produkty, službami či s chováním našich zaměstnanců, jsme připraveni se Vaším podnětem vážně zabývat. Vaši stížnost lze směřovat:
MVDr. Milan Vaďura / elektroprivat@centrum.cz / Elektroprivat Vaďura - Horní náměstí 15 - 779 00 OlomoucMimosoudní řešení sporů
Pro mimosoudní řešení sporů můžete kontaktovat následující instituce:
Finanční arbitr
Jeho působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Je oprávněn rozhodovat mj. spory mezi věřitelem a spotřebitelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz

Kontaktní údaje: Finanční arbitr ČR
Legerova 69/1581
110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 042 070
e-mail: arbitr@finarbitr.cz
 Česká obchodní inspekce (ČOI)
Na ČOI jste oprávněni se obrátit v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
Kontaktní údaje - Ústřední inspektorát: Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Tel: +420 296 366 360
Fax: +420 296 366 236
www: www.coi.cz 


Orgány dohledu:
Česká obchodní inspekce (ČOI)
ČOI vykonává působnost v záležitostech týkajících se dodržování povinností stanovených zejm. zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele vč. povinností dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.
Kontaktní údaje:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Tel: +420 296 366 360
Fax: +420 296 366 236 
www.coi.cz

.

hlavní stránka | obchodní podmínky | platba a doprava | kontakty | košík

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás zde.     html/design: Martin Valoušek     ©2018 vadura.cz, Všechna práva vyhrazena.